Skip to content
首頁 » Chien-Ming Wang

Chien-Ming Wang

Review on 6/5 Wang’s Pitching

  • by

其實這場Wang還是投的很不錯,唯一比較可惜的就是對Hunter的那次投球,
不過也可以很明顯看出Wang現階段投球的缺點.